Co-operatives

WAT IS ‘N VOEDSEL KOÖPERASIE?

‘n Voedselkoöperasie is ‘n, koöperasie, menende ‘n organisasie wat aan sy lede behoort.  Elke lid is ‘n aandeelhouer, het stemreg en deel in die winste van die koöperasie.  So ‘n koöperasie is gefokus op die behoefte van sy lede en dit gaan nie soseer om winste nie.  ‘n Koöperasie se werksaamhede word gerig deur die wet op koöperasies, wet 14 van 2005 en moet voldoen aan al die vereistes van hierdie wet.

In die tweede plek fokus die koöperasie op die behoefte na voedsel van sy lede.  Binne die koöperasie word daar op baie unieke wyse planne beraam en stelsels ge-implimenteer om goeie, voedsame kos so goedkoop as moontlik op die tafels van lede te kry.  Anders gestel, die koöperasie koop voedsel so na aan die bron as moontlik aan, names sy lede, en lewer dit by hierdie lede af.

Dit sny dus die middelman uit, maak seker dat die produk van hoe kwaliteit is en verminder die koste en ongerief van die aanskaffing, verwerking en verpakking van die voedsel.

Voedselkoöperasies bestaan wêreldwyd en is ‘n baie bekende bron van voedsel vir dorpsbewoners en stedelinge in die res van die wêreld.  Dit is redelik onbekend in Suid Afrika en is Pretoria voedsel koöperasie dus ‘n pionier op hierdie gebied.

Omdat Pretoria Voedsel Koöperasie nog jonk is, word verskillende werkswyses uitgetoets en beproef.  Op hierdie manier het ons nou by die werkswyse gekom wat vir die hede sal geld.  Soos wat ons lede meer behoeftes stel en ons meer gekonfyt raak in die besigheid sal die koöperasie aanpas hierby.

U VOORDELE AS LID

As lid van die koöperasie is u ook ‘n aandeelhouer.  Dit bied u die volgende voordele;

 • U het stemreg.  Een maal ‘n jaar word ‘n algemene vergadering van lede gehou waartydens u kan stem vir die direksie van die koöperasie.
 • U kan ook genomineer word om op die direksie verkies te word indien u gewillig is om u gemeenskap op hierdie wyse te dien.
 • Indien daar ‘n wins is in die koöperasie sal u deel in die dividend volgens u aandeelhouding en ander faktore.  Behalwe die groot prysbesparings en gerief van die koöperasie sal u dus ook die voordeel van ‘n ekstra inkomste geniet.
 • U het ‘n invloed op die werkswyse van die koöperasie en kan u gerus voel om voorstelle, kritiek en geleenthede met die direksie te deel.

U verantwoordelikhede is maklik om na te kom en is geen las vir u nie.  As aandeelhouer en lid;

 • Kan u van al die voordele in die koöperasie gebruik maak,
 • Sal dit hoog op prys gestel word indien u die jaarvergadering kan bywoon en kom stem,
 • Daar van u verwag word om te betaal vir die vooregte en produkte waarvan u wel gebruik maak.
 • U vriende en familie uitnooi om ook gebruik te maak van die koöperasie,
 • Die koöperasie is ‘n Beperkte entiteit en kan u dus nie aanspreeklik gehou word vir die finansiele verpligtinge van die koöperasie nie.

WHAT IS A FOOD CO-OPERATIVE?

A Food co-op is a co-operative, meaning an organization that belongs to its members. Every member is a shareholder, has a vote and participates in the supluses that a co-operative may generate. Such a co-op is more focused on the needs of its member and less so on the profits/surpluses to be made. A co-operative’s orientation is abiding to the law as prescribed in Act 14 of 2005 and it has to obey all the stipulation as described therein.

In the second place the co-operative concentrates of the alimentation needs of its members. Within the co-operative unique plans are made to ascertain that good, healthy and wholesome food is being produced and served on the tables of the members with the best possible price tag attached. To put it in simple terms, the co-op obtains food as close as possible to the source on behalf of the members and delivers these to the member’s premises.

It therefore cuts out the middleman, assures a high quality and reduces the costs and inconvenience factor for the purchasing, processing and packaging of the food.

Food co-op’s exist all over the world and are a well-known source for obtaining food in rural as well as urban areas in the rest of the world. It is still relatively unknown in South Africa and thus the Pretoria Food co-op is a pioneer in this field.

Because the Pretoria food co-op is still relatively young, various approaches of workability are being and have been tested. This is the reason for the present mode of delivery. As the co-op grows in members and more are involved, as well having a more profound understanding of the co-operative concept, the co-op may alter these approaches to suit the needs of the members even more.

YOUR BENEFITS AS A MEMBER

As a member of the co-op you are also a shareholder. This brings you the following advantages:

 • You have a vote. Once a year the co-op call an AGM where you will have the opportunity to elect the Directorate for the co-op.
 • You may also make yourself eligible for election, as a director, if you so wish to serve your community.
 • Should the co-op make a surplus, you will participate in the dividends in accordance to your shareholding and some other factors. Thus, besides the big saving and convenience already received through the food co-op, you will have an opportunity to earn an extra income.
 • You do have an influence in the co-operative and should therefore feel very relaxed in commenting, suggesting opportunities or even criticising the co-op and communicating these with the Directorate.

YOUR RESPONSIBILITIES AS SHAREHOLDER

Your responsibilities are easy to follow and no effort to yourself. As a member and shareholder you may:

 • Make use of all the benefits offered through the co-operative
 • Attend the AGM and present your vote. This would be highly appreciated.
 • Consider it proper to pay for all the products and advantages offered that are received by yourself and as laid down by the co-operative
 • Invite your family and friends to also be part of this co-operative
 • Know that the co-operative is a limited entity and consequently you are not responsible for the financial affairs and obligations of the co-operative.

Die Pretoria Voedselkoöperasie is lid van die “Ons Deel/We Share” koöperasie beweging.  Volg gerus van die skakels hieronder om meer inligting oor van die ander koöperasies in die beweging te beskou.  The Pretoria Food Co-operative is a member of the “We Share/Ons deel” co-operative movement.  To learn more of the other co-ops you can follow the links below.